Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
101 / 2018 Hotărârea privind implicarea comunei Țibănești, județul Iași în proiectul denumit ,,Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural Țibănești, Comuna Țibănești, județul Iași,, în cadrul Măsurii M7-,,Dezvoltare locală în zonele rurale,,-Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ,,Colinele Iașilor,,. 2018-07-31
100 / 2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. 2018-07-31
99 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,PLATFORMĂ DE DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD ÎN COMUNA ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,, 2018-07-31
98 / 2018 Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018. 2018-07-31
97 / 2018 Hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com.Poienari, jud.Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.23 și nr.24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS. 2018-07-31
96 / 2018 Hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.28. 2018-07-31
95 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țibănești, județul Iași. 2018-07-31
94 / 2018 Hotărâre privind alocarea bugetului local a sumei de 26.000 lei repartizată pentru susținerea unităților de cult de pe raza comunei Țibănești pentru completarea fondurilor proprii. 2018-07-31
93 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 4.519,82 lei către SC BENSON CONSULTING SRL reprezentând servicii de asistență tehnică și consultanță aferente proiectului ,,Rețele de canalizare și stația de epurare în comuna Țibănești, județul Iași,, 2018-07-31
92 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 34.485 lei către SC PRO CONSULTING EXPERT SRL reprezentând servicii de proiectare și inginerie faza S.F aferentă proiectului ,,Platforma depozitare gunoi de grajd în comuna Țibănești, județul Iași,, 2018-07-31
91 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 17.850 lei către SC BENSON CONSULTING SRL reprezentând documentații tehnice, aferente proiectului ,,Reabilitare și modernizare clădire existentă, fost sediu administrativ Primăria Țibănești, în vederea înființării Centrului de permanență medicală, în comuna Țibănești, județul Iași. 2018-07-31
90 / 2018 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local data de 30.06.2018. 2018-07-31
89 / 2018 Hotărâre cu privire la pregătirea condițiilor materiale în vederea deschiderii noului an școlar 2018/2019. 2018-07-31
88 / 2018 Hotărâre cu privire la rezolvarea scrisorilor, sesizărilor, reclamațiilor și modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetățeni cu ocazia audiențelor. 2018-07-31
0 / 2018 Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Țibănești din ziua de 21 iunie 2018, care a avut loc în sala de ședințe a consiliului local. 2018-07-21