ANUL 2018

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actului Adiţional nr. 24

Fișiere atașate

Înapoi